Kesalehti

Lukusali

uutisia:

 

PARIKKALASSA:
Parikkalantie 18
59100 PARIKKALA
puh. 010 230 8900
fax. (05) 430 083
Aukioloaika: ma-pe 9-16

 SIMPELEELLÄ
 Roihankatu 12-14
 Tilaus- ja ilmoitusasiat
 puh. 010 230 8900
 Asiakaspalvelupiste IT-Lähituki
 Aukioloaika: ma-pe 8-16.30
 »010-puheluhinnat

 

 

linkkejä:


Pohjaveden tilaa kaatopaikalla seurataan. Ensi viikolla otetaan uudet vesinäytteet, Parikkalan kunnan projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi totesi. Kuva: Päivi Jantunen
Ristiharjun vanhalle kaatopaikalle valmistellaan kunnostus-suunnitelmaa Parikkalan tekninen lautakunta päätyi kaatopaikan peittämiseen. Päivi Jantunen

Vuosina 1962-1971 käytössä ollut Ristiharjun kaatopaikka suljettiin 70-luvun alussa. Aluetta peitettiin ja metsitettiin. Nyt paikalla kasvaa pitkänhuiskeaa kuusikkoa ja sekametsää.

Kaakkois-Suomen ely-keskus ja Parikkalan kunta teettivät viime syksynä kaatopaikasta pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin. Tutkimuksen teki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Maastotyöt tehtiin syyskuussa 2014. Maanäytteiden ottamista varten kaivettiin 15 koekuoppaa ja tehtiin kaksi koekairausta. Maanäytteitä otettiin 1,5 hehtaarin alueelta 73. Pohjaveden seurantaan asennettiin pohjavesiputki.

Ely-keskus piti tutkimuspisteiden määrää, alueen kokoon nähden, melko hyvänä ja tulosten perusteella tehtyä riskiarviota riittävän luotettavana.

Arvioinnissa selvitettiin kaatopaikan nykytilaa: Jätteiden määrää, haitta-aineiden laatua ja vaikutusta ympäristöön. Joulukuussa 2014 valmistuneen raportin mukaan kohteessa ei ole riskinarvioperustaista kunnostustarvetta.

Tutkimustulosten perusteella ely-keskus pitää kaatopaikan peittorakennetta riittävänä riskinhallintatoimena.

Kevyempi malli

Tutkimusraportin liitteenä on kustannusarviot kahdelle erilaiselle kunnostustavalle. Raskaammassa mallissa koko jätetäyttö poistettaisiin.

Kevyemmässä mallissa alueelle rakennetaan peittorakenne. Raskaamman mallin arvioidut kustannukset nousevat yli miljoonaan euroon.

Kevyemmän mallin arvioidut kustannukset jäävät alle 100?000 euron.

Kaatopaikan lähinaapurit lähestyivät kunnanhallitusta kirjeellä. Naapurit esittivät jätetäytön poistamista kokonaisuudessaan, raskaamman mallin mukaisesti.

Parikkalan kunta pyysi ely-keskukselta vielä lausuntoa naapurien kirjeessä nostamiin kysymyksiin. Ely-keskus vastasi (14.4. 2015) tutkimustuloksiin ja niistä tehtyyn riskiarvioon, huomioitavaan lainsäädäntöön ja kunnan velvollisuuksiin tehdä tarvittavat korjaustyöt.

Lausunnossa todetaan, että riskinhallintatoimenpiteenä peittäminen on riittävä toimenpide, mutta alueelle jää maankäyttö- ja maa-ainesten käyttörajoite. Kuntaa ei velvoiteta jätteiden poistamiseen.

Harjualue on merkitty tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Kaatopaikan tiivis peittäminen vähentää jätetäytön läpi suotaantuvaa veden määrää ja haitta-aineiden kulkeutumisriskiä pohjaveteen ja muualle ympäristöön, ely-keskuksen vastauksessa todetaan.

Peittäminen on tarpeen myös alueella liikkuvien viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tekninen lautakunta keskusteli kunnostusvaihtoehdoista. Ely-keskuksen lausuntoon nojautuen, lautakunta päätyi yksimielisesti kaatopaikan peittämiseen.

Peittämistä koskeva tarkempi kunnostussuunnitelma on kilpailutettavana. Lautakunta päättää töiden toteuttamisesta suunnitelmien valmistuttua. Töihin päästään aikaisintaan ensi syksynä.

Parikkalan kunnan tämän vuoden budjetissa töihin on varattu 120?000 euroa.

Kaakkois-Suomen ely-keskukselta haetaan kunnostusavustusta, hankkeen toteuttamista valtion jätehuoltotyönä.